Nieuws - Skoallekeatsen

De Griffel hat der wer in keningspear by!

Woansdei 12 juny hawwe de bern fan groep 4 o/m 8 harren keatstalinten wer sjen litte kinnen.

De sfear wy opperbêst, it waar wy skitterend en de bern hawwe geweldich har bêst dien!

Jelle Jan Dijkstra en Ytsje Aline Westra binne kening en keninginne wurden dizze moarn. Fan herte lokwinske!

En sa as ien fan de bern sa moai sei; alle oare bêrn binne prinsen en prinsessen.

Oane Westra mar ek alle oare frijwilligers; tige tank foar jimme ynset!

Foto's

Geplaatst op: 15 Juni 2019

terug