Nieuws - Grut fertriet

Grut fertriet.

Op moandei 31 desimber 2018 is Nutte Cuperus, heit fan ús learlingen Jan Willem en Nynke,  troch in ûngelok om it libben kaam.

We hawwe net safolle wurden. We bidde dat Nynke en Jan Willem, mem Irene en de famylje treast fine meie.

Sjoch fierder skoallepraatsje 482

482
 

Geplaatst op: 02 Januari 2019

terug