Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Laatste schooldag - Vossenjacht

Op de laatste schooldag van het schooljaar 2016-2017 hebben we een vossenjacht gehouden. Alle kinderen waren in groepjes verdeeld en moesten de 'vossen', welke door het hele dorp verstopt zaten, zoeken. Mede door de hulp van oudleerlingen en ouders, is de vossenjacht een succes geworden!

We wensen iedereen een fijne en zonnige vakantie toe!

Foto`s

Kanofarre

Groep 7 en 8 hawwe op tongersdei 20 july te kanofarren west; startpunt "Dûke Lûk" yn Feanwâldsterwâl.
Alhoewol 't it waar drige, wie it in middei om net te ferjitten. Tagelyk de útsetter foar groep 8.
Foto`s
 

Groep 8 nimt ˘fskie

Op woansdei 19 july hawwe de bern fan groep 8 op in boartlike wize ôfskie naam fan De Griffel.
Op it plein mochten alle bern  in bytsje priuwe oan hoe 't in ôfskie smakket.
Om healwei 11 gong juf of master de skoalletiid fan Elisabeth, Anna en Folkert Jelmer bydel mei in ferhaal of gedicht. Keunstich!
De juffen en master waarden betanke foar alle goeds wat se de bern meijûn hawwe.
We winskje jim alle goeds ta op de fierdere libbensreis!
Dat jim dy gean mei ûnder Gods hoede.
Foto`s

Skoallekeatsen

Foto`s fan it skoallekeatsen fan 12 july

Buiten spelen (groep 1 t/m 4)

Een paar weken geleden hebben we de kinderen van groep 1/2 en 3/4 al beloofd om samen buiten te spelen. Vanmiddag was het dan 'eindelijk' zover. Het was een gezellige drukte op het kleuterplein. De kinderen hebben veel plezier gehad!

Voor de foto's:buiten spelen groep 1 t/m 4