Welkom

Welkom op de website van skoalle mei de bibel 'De Griffel' uit Morra-Lioessens.

Fjoerwurk.

FJOERWURK.

It ôfrûne jier wie it nei Âld en Nij  op it skoalleplein   in grutte rommel troch ôfstutsen fjoerwurk.

Op de earste skoalledei yn 2016 wie der ek noch fjoerwurk te finen, dat net ôfgien wie. Gefaarlik!

Sadwaande: Gjin fjoerwurk ôfstekke op it plein yn de kommende wiken!. 

Sjoch fierder skoallepraatsje 446

Kerstviering

Donderdagmiddag om 17.00 uur kwamen alle kinderen op school om met elkaar Kerstfeest te vieren en samen te eten. De kinderen van groep 1 t/m 4 zaten in het lokaal van groep 3/4, de kinderen van groep 5 t/m 8 zaten in het lokaal van groep 5/6. De kinderen hadden er veel zin in en waren in hun mooiste kleren op school gekomen. Er werd gezongen, een toneelstukje gespeeld, liedjes spelen op de blokfluit, geluisterd naar een kerstverhaal en natuurlijk lekker gegeten. Groep 1 t/m 4 kregen knakworstjes erbij en groep 5 t/m 8 soep, die gemaakt was door meester Notenbomer.

We wensen iedereen goede Kerstdagen en een goed 2017!

Moaie Krystdagen en in lokkich 2017!

Foto`s 

Groep 1 en 2 maken kerststukjes

In groep 1 / 2 zijn we druk bezig geweest met het maken van kerststukjes, wat waren ze enthousiast bezig!

Foto`s

Techniek in groep 1 en 2

Donderdag 15 december kwam meester Hans opnieuw bij ons op school. Deze keer in groep 1 / 2. Hij had een hele doos met spullen bij zich. Maar eerst kwam er een bak met water op de tafel. Vervolgens hebben we gekeken wat er bleef drijven en wat zonk. Het begon met duplo, een groot stuk en een klein blokje. Maar uit de doos kwamen ook allemaal andere dingen: piepschuim, hout, papier. De boten kwamen zelfs in beweging met behulp van een ventilator.

Foto`s

TechnykŻnderwiis yn groep 7 en 8

Master Hans.

Hjoed, tongersdei 8 desimber 2017,  is master Hans fan it buro "Kind en Techniek" yn groep 7 en 8.

De bern binne allegearre oan it eksperimentearjen mei elektryske sirkwys en LEGO Mindstorms.

Remco de Haan: "Ik haw robots programmeare; ik haw se ride litten, foarút en in bocht om. Ek haw ik der foar soarge dat er réagearet op ljochtsignalen." 

Anna Feenstra: "We hawwe hjoed mei kabeltsjes en batterijen in lampke oanstutsen; mei ljocht koenen we sjen hoe hurd as in staafke rûn, dy't  oandreaun waard troch in sinnepaniel."

Tjisse Slagman: "We hawwe mei triedden wurke en mei metaal. It ljocht kin op bepaalde manieren fia leds oanstutsen wurde. We hawwe ek mei batterijen en LEGO wurke en we sjogge dat we in hiele protte mei technyk dwaan kinne."

Daniël Wouda: "Ik haw in robotholle mei allegearre triedsjes útprebearre. Hy koe de hichte, breedte en lingte mjitte. Hy koe ek de temperatuer mjitte, hoe waarm of kâld it wie."

Koartsein: In middei om net wer te ferjitten!

gastles techniek in groep 7 en 8